Chrzest


Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Mt 28,19


Chrzest Święty jest wyrazem zbawczej woli Bożej względem nas. Jest nakazem zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, Syna Boga Żywego.

Chrzest Święty winien być zgłoszony w kancelarii parafialnej przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym jego terminem. Ojciec lub matka dziecka osobiście zgłasza się w kancelarii parafialnej wraz ze skróconym odpisem aktu urodzenia celem spisania aktu Chrztu Świętego.

Rodzice chrzestni powinni być członkami Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, osobami wierzącymi i konfirmowanymi. Dopuszczalne jest, aby jedno z rodziców chrzestnych było innego wyznania chrześcijańskiego.

Chrzestni pochodzący spoza Parafii ochrzczonego przedstawiają zaświadczenie o prawie do bycia chrzestnym, które wystawia proboszcz macierzystej parafii chrzestnego. Jeśli rodzic nie jest ewangelikiem  musi przedstawić podobne zaświadczenie ze swojej parafii.

Przed aktem Chrztu Świętego duchowny parafii przeprowadza rozmowę z rodzicami i rodzicami chrzestnymi na temat istoty Chrztu Św., wiary, zobowiązań i obowiązków rodziców i rodziców chrzestnych.


Błogosławieństwo rocznego dziecka


Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. Albowiem do takich należy Królestwo Boże.
Łk 18,16


 W pierwszą rocznicę narodzin lub chrztu dziecka, rodzice i chrzestni przychodzą do kościoła, aby podziękować Bogu za dotychczasowe prowadzenie.

Rodzice proszący o błogosławieństwo podczas nabożeństwa dla rocznego dziecka, powinni zgłosić to w kancelarii parafialnej osobiście bądź telefonicznie, podając podstawowe dane.


powrót